การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้างบุคลากร
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่ 
4. ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
7. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
8. Q&A 
9. Social Network facebook

แผนการดำเนินงาน
10. แผนดำเนินงานประจำปี 
11. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

การปฏิบัติงาน
13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การให้บริการ
14. มาตรฐานการให้บริการ 
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17. E-Service 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ 
22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสดุ 
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25.นโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารฯ 
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
28.รายงานผลการบริหารฯและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)