การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้างของหน่วยงาน (Click)
2. ข้อมูลผู้บริหาร (Click)
3. อำนาจหน้าที่ (Click)
4.ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
5. ข้อมูลการติดต่อ (Click)
6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (Click)
7. ข่าวประชาสัมพันธ์ (Click)
8. Q&A (Click)
9. Social Network facebook

แผนการดำเนินงาน
10. แผนดำเนินงานประจำปี (Click)
11. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน (Click)
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (Click)

การปฏิบัติงาน
13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Click)

การให้บริการ
14. มาตรฐานการให้บริการ (Click)
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (Click)
16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17. E-Service (Click)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19.รายงานการกำกับติดตามการช้จ่ายงบประมาณประจำปี
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ (Click)
22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (Click)
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสดุ (Click)
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (Click)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25.นโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารฯ
27.หลักเกณฑ์การบริหารฯ
28.รายงานผลการบริหารฯ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (Click)
31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (Click)
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40.รายงานการกำกับติดตามฯ
41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
42.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
43.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
44.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
45.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
46.มาตรการป้องกันการรับสินบน
47.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
48.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

(Visited 1 times, 1 visits today)