News and Event

นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ

พัฒนาการจังหวัดชัยนาทสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

Provincial Community Development Office of Chai Nat

Community Development Department

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

One Tambon One Product

District Community Development Office News