ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ

พัฒนาการจังหวัดชัยนาทสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

Provincial Community Development Office of Chai Nat

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ