พช.ชัยนาท ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ และข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ โดยดำเนินการสำรวจระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 2564

พช.ชัยนาท ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ และข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ โดยดำเนินการสำรวจระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 2564

22 เมษายน 2564 /

13:12 น. /

ดาวน์โหลด