พช.ชัยนาท ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ และข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ โดยดำเนินการสำรวจระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 2564

พช.ชัยนาท ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ และข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ โดยดำเนินการสำรวจระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 2564

22 เมษายน 2564 /

13:12 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตาม	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตาม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

30 พฤศจิกายน 2563 /

12:49 น. /

ดาวน์โหลด