4.สรุปผลการดำเนินงานการเก็บน้ำลดภัยแล้งการสร้างความมั่นคงทางอาหารโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นาโมเดล อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

15 October 2021 /

16:01 น.

3.สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ที่ดีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

15 October 2021 /

15:56 น.

2.สรุปผลการดำเนินงานการเก็บน้ำลดภัยแล้งการสร้างความมั่นคงทางอาหารโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

15 October 2021 /

15:51 น.

1.สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

15 October 2021 /

15:45 น.

กิจกรรมปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.ต่อยอดและขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารและลดรายจ่ายจากการซื้อผักมาบริโภคในระดับครัวเรือน

14 October 2021 /

13:33 น.