สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดชัยนาท

01 ธันวาคม 2563 /

12:08 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง ”การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

27 พฤศจิกายน 2563 /

16:09 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชัยนาท จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

26 พฤศจิกายน 2563 /

14:12 น.

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดชัยนาท

24 พฤศจิกายน 2563 /

14:36 น.