พช.ชัยนาท ร่วมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

14 มกราคม 2565 /

14:18 น.

พช.ชัยนาท จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยนาท (คจพ.จ.ชน) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

13 มกราคม 2565 /

14:13 น.

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยนาท ให้กำลังใจ พช.ชัยนาท น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

11 มกราคม 2565 /

15:05 น.