“ชัยนาท วัด รัฐ ราษฏร์ กาชาดร่วมใจ ขจัดปัญหาจากความยากจน” “Cdd chainat 3S’5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พช.ชัยนาท เราทำได้” แม่ทัพ พช.ชัยนาท นั่งหัวโต๊ะสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

08 สิงหาคม 2565 /

10:05 น.

“ชัยนาท วัด รัฐ ราษฏร์ กาชาดร่วมใจ ขจัดปัญหาจากความยากจน” “Cdd chainat 3S ยกกำลัง 5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พช.ชัยนาท เราทำได้” “พช.ชัยนาท ขานรับ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน” ในเวทีการติดตามผลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 จังหวัดชัยนาท

22 กรกฎาคม 2565 /

20:14 น.

“ชัยนาท วัด รัฐ ราษฏร์ กาชาดร่วมใจ ขจัดปัญหาจากความยากจน” “Cdd chainat 3S’5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พช.ชัยนาท เราทำได้” แม่ทัพ พช.ชัยนาท นั่งหัวโต๊ะตัดริบบิ้นคัดเลือก “สพอ. Super SNAP”

18 กรกฎาคม 2565 /

16:02 น.

“ ชัยนาท วัด รัฐ ราษฏร์ กาชาดร่วมใจ ขจัดปัญหาจากความยากจน” “Cdd chainat 3S’5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พช.ชัยนาท เราทำได้” พ่อเมืองชัยนาท นั่งหัวโต๊ะขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4

12 กรกฎาคม 2565 /

15:00 น.

“ชัยนาท วัด รัฐ ราษฏร์ กาชาดร่วมใจ ขจัดปัญหาจากความยากจน” “Cdd chainat 3S’5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พช.ชัยนาท เราทำได้” แม่ทัพ พช.ชัยนาท นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4/2565

12 กรกฎาคม 2565 /

11:35 น.