โครงสร้าง/บุคลากร

นายวัฒนา เดียวสุรินทร์

นายวัฒนา เดียวสุรินทร์

พัฒนาการจังหวัดชัยนาท

นายสรรค์ทัศน์ ทองเอื้อ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวจันทิมา พุุ่มสำเภา

พัฒนาการอำเภอเมืองชัยนาท

นายวิโรจน์ น้ำหอม

พัฒนาการอำเภอสรรคบุรี

นางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสุปิน พลอยใหม่

พัฒนาการอำเภอมโนรมย์

นายพัฒนพล สิทธิดำรง

พัฒนาการอำเภอหนองมะโมง

นางสุมาลี น้อยสำลี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายทรงศักดิ์ โภคทรัพย์เขียวขำ

พัฒนาการอำเภอหันคา

นางปุญชรัสมิ์ บุญอาจ

พัฒนาการอำเภอเนินขาม

นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางพรรณี พุ่มสุข

พัฒนาการอำเภอวัดสิงห์

นางพัชรินทร์ ทองเอื้อ

พัฒนาการอำเภอสรรพยา
(Visited 5 times, 1 visits today)