ข้อมูลผู้บริหาร

นางสาวณัฐนิช อินทสระ

พัฒนาการจังหวัดชัยนาท โทร. 0848740563

นางสาวธาริณี ศรีจิ๋ว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน โทร.089-0855121

นางสาวจันทิมา พุุ่มสำเภา

พัฒนาการอำเภอเมืองชัยนาท โทร.081-8200481

นายวิโรจน์ น้ำหอม

พัฒนาการอำเภอสรรคบุรี โทร.081-8200518

นางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โทร.063-2162315

นางสุปิน พลอยใหม่

พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ โทร.081-8200487

นายสามภพ ศิริจันทรางกูร

พัฒนาการอำเภอหนองมะโมง โทร.086-5798323

นางสุมาลี น้อยสำลี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน โทร.081-8200471

นายทรงศักดิ์ โภคทรัพย์เขียวขำ

พัฒนาการอำเภอหันคา โทร.084-7002692

นางปุญชรัสมิ์ บุญอาจ

พัฒนาการอำเภอเนินขาม โทร.089-6424965

นางพยุง รสใจ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน โทร.081-8200367

นางพรรณี พุ่มสุข

พัฒนาการอำเภอวัดสิงห์ โทร.080-2893561

นางมะลิวัลย์ แข็งธัญกิจ

พัฒนาการอำเภอสรรพยา โทร.084-7002837
(Visited 5 times, 1 visits today)