โครงสร้าง/บุคลากร

นายวัฒนา เดียวสุรินทร์

พัฒนาการจังหวัดชัยนาท

นายสรรค์ทัศน์ ทองเอื้อ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวจันทิมา พุุ่มสำเภา

พัฒนาการอำเภอเมืองชัยนาท

นายวิโรจน์ น้ำหอม

พัฒนาการอำเภอสรรคบุรี

นางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสุปิน พลอยใหม่

พัฒนาการอำเภอมโนรมย์

นายสามภพ ศิริจันทรางกูล

พัฒนาการอำเภอหนองมะโมง

นายไชยา พิมสิงห์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสุมาลี น้อยสำลี

พัฒนาการอำเภอหันคา

ตำแหน่ง

พัฒนาการอำเภอเนินขาม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางพรรณี พุ่มสุข

พัฒนาการอำเภอวัดสิงห์

นางพัชรินทร์ ทองเอื้อ

พัฒนาการอำเภอสรรพยา
(Visited 5 times, 1 visits today)