📌พช.ชัยนาท ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนภายใต้โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ณ วัดหนองจิก ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

  • วันนี้ (19 มกราคม 2566) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณวัดหนองจิก ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท โดยมี เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท นางสุปิน พลอยใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายสมชาย ศาตมานนท์ นายอำเภอวัดสิงห์ นางพรรณี พุ่มสุข พัฒนาการอำเภอวัดสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน“ ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดชัยนาท

🖌ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาทได้จัดทำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาทประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาทเป็นเจ้าภาพหลักบูรณาการร่วมกับส่วนราชการหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อนำหน่วยบริการต่างๆ ไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนที่ห่างไกล และเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก

💢 โอกาสนี้ นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทจำนวน 20 ทุนๆ ละ 1,000 บาท โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมกลุ่มและหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ซึ่งส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และภาคส่วนต่างๆ ได้บูรณาการทำงานบริการในหน้าที่ ออกมาให้บริการแก่ประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ด้อยโอกาส และลดขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับพื้นที่ ให้สามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีรายงานยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บูธพัฒนาชุมชนในงานจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 19 ม.ค.2566 ณ วัดหนองจิก ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ มีผู้ร่วมจำหน่าย 5 ราย ยอดรวมจากการจำหน่าย จำนวน 35,800 บาท

📸ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)