📌พช.ชัยนาท จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยนาท (คจพ.จ) ครั้งที่ 1/2566

🗓วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยนาท (คจพ.จ.)  ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท เวลา 13.30 น. พร้อมด้วย นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานแก้จนฯ เข้าร่วมการประชุมฯ
นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระยะต่อไป และการบูรณาการในระดับพื้นที่ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
๑. แจ้งคำสั่งจังหวัดชัยนาทที่ 1855/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตามที่จังหวัดได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยนาท (ศจพ.จ.) และคำสั่งเพิ่มเติมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เพิ่มเติม) ตามคำสั่งที่ 2637/2565 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565
2. ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565

3. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะต่อไป

4. แผนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยนาท

5. แนวทางการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

6. การแบ่งเจ้าภาพการบูรณาการในระดับพื้นที่การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยนาท

📸ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)