📌พช.ชัยนาท ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2566

🕊 ชัยนาท วัด รัฐ ราษฎร์ กาชาดร่วมใจ ขจัดปัญหาจากความยากจน”
“Cdd chainat 3S’5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พช.ชัยนาท เราทำได้”
📌พช.ชัยนาท ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2566
🗓วันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางสาวธาริณี ศรีจิ๋ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสุมาลี น้อยสำลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางพยุง รสใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนางสาวปิ่นกนก มีมาก นักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานตรวจราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2566

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2566 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในปี พ.ศ. 2566 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฎิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา , ลพบุรี , สระบุรี , สิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง) ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด , ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานตรวจราชการ จำนวน 6 จังหวัด ๆ ละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน

ในการนี้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมฯ พร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวกาญจนา ทองเกษม ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์ รักษาราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมเป็นวิทยากร

📸ภาพ/ข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)