📌พช.ชัยนาท จัดการประชุมติดตามและสนับสนุนการยืนยันลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการดำเนินงานตามมาตรการโอนเงินรอตรวจสอบในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

🗓วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยนาทหลังเก่า
วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2565) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมติดตามและสนับสนุนการยืนยันลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการดำเนินงานตามมาตรการโอนเงินรอตรวจสอบในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ในการนี้ นางสุมาลี น้อยสำลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางพยุง รสใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการฯ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
สำหรับการประชุมติดตามและสนับสนุนการยืนยันลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการดำเนินงานตามมาตรการโอนเงินรอตรวจสอบในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. การยืนยันลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมาตรการโอนเงินรอตรวจสอบในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ
3. การติดตามการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เตรียมการวางแผนบริหารจัดการหนี้ให้มีประสิทธิภาพ ให้ลูกหนี้สามารถเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายได้ และกำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ
4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่เป็นลูกหนี้ที่ดี และสามารถเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายได้ และประสบความสำเร็จในการบริหารงบเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและร่วมหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากทุกอำเภอ จากนั้นให้คำแนะนำพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานฯ ก่อนการปิดการประชุม

📸ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)