“ชัยนาท วัด รัฐ ราษฏร์ กาชาดร่วมใจ ขจัดปัญหาจากความยากจน” แม่ทัพใหญ่ พช.ชัยนาท นั่งหัวโต๊ะประชุมประจำเดือน

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยนาทหลังเก่า

นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2565 ครั้งที่ 9/2565 การประชุมครั้งนี้เพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการ แนวทางการดำเนินงาน การปฏิบัติงานที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานการประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นร่วมกันร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน ก่อนจัดพิธีมอบใบประกาศฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตร Building an effective future for next normal จำนวน 2 ราย และประกาศอาสาพัฒนาผู้ผ่านการปฏิบัติงานครบ 1 ปี  รายละเอียดดังนี้

  1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตร Building an effective future for next normal ประกอบด้วย

นางสาวรุจิราพร หงส์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายกฤชวัชร แก้วพรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินขาม

  1. ประกาศอาสาพัฒนาผู้ผ่านการปฏิบัติงานครบ 1 ปี นางสาวณัฎฐนันท์ พิทักษ์ประชา อาสาพัฒนา

ในการนี้ นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ประธานประชุมประจำเดือนตุลาคม 2565  นั่งรับฟัง วางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2566 และความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆ ของทุกกลุ่มงาน จากนั้นให้คำแนะนำในการดำเนินงานฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานต่างๆ ก่อนการปิดการประชุม

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)