“ชัยนาท วัด รัฐ ราษฏร์ กาชาดร่วมใจ ขจัดปัญหาจากความยากจน” “พช.ชัยนาท คว้าชัย 4.0 ระดับประเทศ”

ในวันที่ 27 ตุลาคม  2565  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนวาระการประชุมฯ จังหวัดชัยนาท จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 โดยนายนที มนตริวัต ประธานการประชุม ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบรางวัล โดยมี นางสาวณัฐนิช อินทสระ เป็นผู้รับมอบรางวัล ภายหลังจากการมอบรางวัล ประธานกล่าวคำชมเชยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท และให้รักษามาตรฐานเก่งและความดีนี้ไว้

นางสาวณัฐนิช อินทสระ ให้ถ้อยคำว่า  ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการคัดเลือกสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่มีผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีการพัฒนาการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อคัดเลือกสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่มีผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ดำเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมในชื่อโครงการ Sensor Community Control  ( สัญญาณควบคุมชุมชน ) ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวเป็น 1 ใน 11 ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน และกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำเป็นรูปเล่มหนังสือ เผยแพร่ผลงานไปทั่วประเทศแล้ว จากผลการคัดเลือกระดับกรมการพัฒนาชุมชน  ผลปรากฏว่า จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท และในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้บริหารการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ข้าพเจ้าจะรักษามาตรฐานงานของการทำงานและจะพัฒนางานให้บรรลุวิสัยทัศน์กรม “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อไป

ในการนี้ นางสุมาลี น้อยสำลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท นำทีมผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน เข้าร่วมแสดงความยินดีฯ

 

ภาพ/ข่าว  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)