📌พช.ชัยนาท จัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

🕊ชัยนาท วัด รัฐ ราษฎร์ กาชาดร่วมใจ ขจัดปัญหาจากความยากจน”
“Cdd chainat 3S’5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พช.ชัยนาท เราทำได้”
🗓วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดชัยนาทหลังเก่า
นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท และพนักงานราชการร่วมการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕
โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่ง ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๕ ดำเนินการตามข้อสั่งการแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติงานที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นเน้นย้ำที่สำคัญดังนี้
๑. กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ จำนวน ๒ ราย
๑) นายวีรชาติ พูลเหลือ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ มาปฏิบัติราชการ ณ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
๒) นายพลศรุต สนธิโพธิ์ ตำแหน่ง มาปฏิบัติราชการ ณ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
๒. มอบสื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการสร้างความโปร่งใสและป้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
๓. ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
๔. การรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๕. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และงบบริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๖. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๗. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิก สัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๙. การยืนยันลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๑๐. รายงานผลการดำเนินงานโครงการประเภทเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๑๒. สรุปการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๓. การดำเนินโครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้….ด้วยใจอาสา
๑๔. การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบการประเมินที่ ๒
๑๕. สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญ ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนกันยายน ๒๕๖๕) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)
๑๖. แผนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
📸ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)