📌พช.ชัยนาท จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยนาท (คจพ.จ) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ กันยายน ๒๕๖๕

🕊ชัยนาท วัด รัฐ ราษฎร์ กาชาดร่วมใจ ขจัดปัญหาจากความยากจน”
“Cdd chainat 3S’5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พช.ชัยนาท เราทำได้”
📌พช.ชัยนาท จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยนาท (คจพ.จ) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ กันยายน ๒๕๖๕
🗓วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบหมายนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยนาท (คจพ.จ.) พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดชัยนาท นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง ๘ อำเภอ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานแก้จนฯ เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวชไมพร อำไพจิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
๑. แจ้งคำสั่งจังหวัดชัยนาทที่ ๑๘๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามที่จังหวัดได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยนาท (ศจพ.จ.) เพิ่มเติมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เพิ่มเติม) ตามคำสั่งที่ ๒๖๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ หน่วยงานประกอบด้วย
๑) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท,๒) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒, ๓) เกษตรจังหวัดชัยนาท, ๔) ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท, ๕) ประมงจังหวัดชัยนาท , ๖) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท, ๗) หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท, ๘) จัดหางานจังหวัดชัยนาท, ๙) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท , ๑๐) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด, ๑๑) ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
๒. สรุปผลการขับเคลื่อนครัวเรือนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๕ มีครัวเรือนที่อยู่ในระบบ TPMAP ที่เป็น คนจน คือ คนจนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เนื่องจากเป็นคนที่ได้รับการสำรวจว่าจน (survey-based) จาก ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และยังมาลงทะเบียนว่าจนอีกด้วย (register-based) จาก ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง ข้อมูลปี ๒๕๖๕ เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่าง จปฐ. ๒๕๖๔ และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ สำหรับจังหวัดชัยนาท มีข้อมูลกลุ่มคนเป้าหมายจากระบบ TPMAP ปี ๒๕๖๕ ที่เป็นเป้าหมายตั้งต้น จำนวน ๒,๑๕๔ ครัวเรือน มีคนจนเป้าหมาย ๓,๒๕๐ คน ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) มีครัวเรือนเป้าหมาย ทั้งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้วิธีการคำนวณดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multidimensional Poverty Index: MPI) จำนวน ๑๗ ตัวชี้วัด ที่ได้ดำเนินการสำรวจทั้งสิ้น ๒,๓๖๐ ครัวเรือน โดยจำแนกเป็นมีบัตรสวัสดิการ จำนวน ๒,๑๑๒ ครัวเรือน และไม่มีบัตรสวัสดิการ จำนวน ๒๔๘ ครัวเรือน แยกเป็นรายมิติ ประกอบด้วย มิติสุขภาพ จำนวน ๒๐๕ ครัวเรือน ความเป็นอยู่ ๗๐๘ ครัวเรือน การศึกษา จำนวน ๒๒ ครัวเรือน รายได้ ๑,๕๖๕ ครัวเรือน และเข้าถึงบริการภาครัฐ ๑ ครัวเรือน
๓. สรุปผลการบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ของอำเภอและหน่วยงานต่างๆ
๔. สรุปข้อสั่งการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการับรู้แก่ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินครัวเรือนสามารถแจ้งความต้องการหรือรับความช่วยเหลือผ่านผู้นำชุมชน เพื่อแจ้งมายังศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ นอกจากนี้ ควรจัดให้มีช่องทางหรือวิธีการที่เปราะบางหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงการปรึกษาหารือหรือการช่วยเหลือที่มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

📸ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)