“ชัยนาท วัด รัฐ ราษฏร์ กาชาดร่วมใจ ขจัดปัญหาจากความยากจน” “Cdd chainat 3S ยกกำลัง 5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พช.ชัยนาท เราทำได้” “พช.ชัยนาท ขานรับ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน” ในเวทีการติดตามผลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 จังหวัดชัยนาท

ภายใต้การอำนวยการของ นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นายธานี ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมเวทีการติดตามผลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 จังหวัดชัยนาท ของผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 22 ก.ค. 65 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรรพยา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสรรพยา โดยมีนางสาวศรัญย์ยพร จันทร์ทิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ นายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมรับการติดตามผลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ

โดยมีนายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กล่าววัตถุประสงค์ของการติดตามผลการดำเนินงานฯ จากนั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรรพยา นำเสนอผลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 จังหวัดชัยนาท ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วีดีทัศน์มีความยาว 9 นาที ภายหลังเสร็จสิ้นรับชมวีดีทัศน์ นายธานี ครุธาโรจน์ ให้ถ้อยคำเสริมว่า ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็นพื้นที่ดำเนินการนวัตกรรมสารสนเทศ 4.0 ของสำนักงานพัฒนาชุนจังหวัดชัยนาท โดยใช้ชื่อนวัตกรรม Sensor Community Control ( สัญญาณควบคุมชุมชน ) เพื่อเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยี ในการสนับสนุนช่วยเหลือการทำงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับทีมงานปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสรรพยา โดยนำเสนอขั้นตอนวิธีการและกระบวนงานทั้งหมดให้ทราบ สร้างความชื่นชมต่อผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จากนั้นได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเติมเต็มในการประกวดนวัตกรรมสารสนเทศ 4.0 ประกอบด้วย ให้ทำการเชื่อมโยงกับ Map ของกรมที่ดิน และให้ดำเนินการ PDPA ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถึงทางส่วนราชการจะมีข้อยกเว้นทางกฎหมายก็ตาม จึงจะมีแต้มพิเศษ

โอกาสนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการติดตามผลการดำเนินงานฯ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้เยี่ยมชมที่จัดแสดงสินค้าของดีอำเภอสรรพยา บริเวณด้านหน้าห้องปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรรพยา ก่อนที่จะให้เกียรติถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึก

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)