“ชัยนาท วัด รัฐ ราษฏร์ กาชาดร่วมใจ ขจัดปัญหาจากความยากจน” “Cdd chainat 3S’5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พช.ชัยนาท เราทำได้” แม่ทัพ พช.ชัยนาท นั่งหัวโต๊ะตัดริบบิ้นคัดเลือก “สพอ. Super SNAP”

ในวันที่ 18 กรกฎาคม  2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัด เป็นประธานเปิดการคัดเลือก “สพอ. Super SNAP พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคลากรดีเด่น ตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นางสาวณัฐนิช อินทสระ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ เป็นจุดดำเนินการจุดแรกของ โครงการริเริ่ม CDD Chainat SNAP ใสสะอาด ตรวจสอบได้ ตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากจังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาททุกระดับปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถตรวจสอบได้ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ได้ขับเคลื่อนโครงการริเริ่ม คือ โครงการ CDD Chainat SNAP ใสสะอาด ตรวจสอบได้ มีการดำเนินกิจกรรมครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มิติที่ 4 ด้านการเสริมหร้างองค์กรคุณธรรม และมิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน โดยในการดำเนินกิจกรรมได้มีการจัดการประกวดเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และบุคคลดีเด่น ประกอบด้วย 1.กิจกรรมคัดเลือก สพอ. Super SNAP ดีเด่น 2.บันทึกความดีดีเด่น 3.บุคคลค่านิยมองค์การ ABCDEF S&P ดีเด่น ซึ่งกำหนดการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน และบุคลากรดีเด่น โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคลากรดีเด่น จะเดินทางไปคัดเลือกกิจกรรม โดยวันจันทร์ ๑๘-ก.ค.-๖๕  เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาท และเวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมโนรมย์ ในวันอังคาร 19-ก.ค.-65 เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินขาม และเวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองมะโมง และวันพุธ 20-ก.ค.-65 เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรรพยา เวลา ๑๑.00-๑๒.๓๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรรคบุรี และเวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา ส่วนในวันพฤหัส 21-ก.ค.-65 เวลา  ๑๔.๐๐-๑6.0๐ น. จะประชุมตัดสินผลการคัดเลือกกิจกรรมจากคณะกรรมการฯ

ในการนี้ นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ประธานการคัดเลือกฯ นั่งรับฟัง การนำเสนอการคัดเลือกหน่วยงาน และบุคลากรดีเด่นกิจกรรมดังกล่าว ครบทั้ง 3 อำเภอแล้ว พร้อมแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคการทำงานนอกเหนือจากกิจกรรม และวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆ จากนั้นให้คำแนะนำในการดำเนินงานฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานต่างๆ และเชิญชวนบุคลากรในสังกัดทั้ง 3 อำเภอ ร่วมแสดงท่าสัญลักษณ์ “Cdd chainat 3S’5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พช.ชัยนาท เราทำได้”

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)