“ ชัยนาท วัด รัฐ ราษฏร์ กาชาดร่วมใจ ขจัดปัญหาจากความยากจน” “Cdd chainat 3S’5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พช.ชัยนาท เราทำได้” พ่อเมืองชัยนาท นั่งหัวโต๊ะขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4

ในวันที่ 12 กรกฎาคม  2565  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยนาท (คจพ.จ.) พร้อมด้วย นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดชัยนาท นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานแก้จนฯ เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายรังสรรค์ ตันเจริญ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยนาท ให้เป้าหมายหลัก คือ ขจัดความยากจน ให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

  1. ทบทวน คำสั่งจังหวัดชัยนาทที่ 1855/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม  2564 ตามที่จังหวัดได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยนาท (ศจพ.จ.) และคำสั่งที่ 1413/2565 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ควบคุม ติดตาม กำกับดูแล การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยนาท (ศจพ.จ.)
  2. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และ นาวาเอกหญิง อินทิรา ตันเจริญ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดชัยนาท จัดพิธีรับมอบเงินบริจาคเพื่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้ครัวเรือนยากจนตามเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565 จากพระมงคลกิจโกศล (หลวงปู่ฤาษีตาไฟ) รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จำนวนเงิน 1,003,642 บาท จำนวน 22 ครัวเรือน จาก 8 อำเภอ และเพิ่มเติมในส่วนของอำเภอเนินขาม อีก 1 หลัง จำนวนเงิน 70,000 บาท เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้าน
  3. สรุปผลการขับเคลื่อนครัวเรือนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 สำหรับจังหวัดชัยนาท มีข้อมูลกลุ่มคนเป้าหมายจากระบบ TPMAP ปี 2565 จำนวน 2,154 ครัวเรือน มีคนจนเป้าหมาย 3,250 คน ได้ดำเนินการตรวจสอบและจำแนกประเภทครัวเรือน พบว่ามีครัวเรือนที่อยู่คนเดียว และเสียชีวิต จำนวน  10 ครัวเรือน และย้ายออกนอกพื้นที่ จำนวน  39 ครัวเรือน และครัวเรือนตกหล่น จำนวน 247 ครัวเรือน โดยจำแนกเป็นรายมิติ ดังนี้ มิติสุขภาพ จำนวน 204 ครัวเรือน  มิติความเป็นอยู่ 706 ครัวเรือน  มิติด้านการศึกษา 22  ครัวเรือน มิติด้านรายได้ 1,560  ครัวเรือน และมิติเข้าถึงบริการภาครัฐ จำนวน 1 ครัวเรือน
  4. สรุปการบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ของหน่วยงานต่างๆ
  5. เรื่องเพื่อพิจารณา สรุปข้อสั่งการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน  2565 เรื่อง การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการับรู้แก่ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินครัวเรือนสามารถแจ้งความต้องการหรือรับความช่วยเหลือผ่านผู้นำชุมชน

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)