“ชัยนาท วัด รัฐ ราษฏร์ กาชาดร่วมใจ ขจัดปัญหาจากความยากจน” “Cdd chainat 3S’5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พช.ชัยนาท เราทำได้” แม่ทัพ พช.ชัยนาท นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4/2565

ในวันที่ 12 กรกฎาคม  2565  เวลา 10.00 น. ณ ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท (หลังเก่า) นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสตรี และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมฯ

นางสาวณัฐนิช อินทสระ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและผู้สนใจได้ทราบ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

1.การแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค จังหวัดชัยนาท ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภาคกลาง จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวจรรยา กลัดล้อม

2.คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ได้พิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 56 โครงการ เป็นเงิน 5,970,000 บาท

3.คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ได้พิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 31 โครงการ เป็นเงิน 1,000,000 บาท ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยนาท ประเภทเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2565 สามารถสนับสนุนครัวเรือนตามเป้าหมายโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการ ทั้ง 8 อำเภอ มีผู้ได้รับความช่วยเหลือทั้งหมด 348 ราย

4.การใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 7,936,140.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.04

5.การพิจารณาการปรับเกณฑ์ราคากลางวัสดุครุภัณฑ์

6.รายงานผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

7.เรื่องเพื่อพิจารณา การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักงานเลขานุการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท มีหนี้
เกินกำหนดชำระ ปี 2556 – 2564  ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 16,522,300.34 บาท

ในการนี้ นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ประธานการประชุมฯ นั่งรับฟัง ความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมดังกล่าว พร้อมปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆ จากนั้นให้คำแนะนำในการดำเนินงานฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานต่างๆ ก่อนการปิดการประชุม

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)