เสริมเขี้ยวเล็บเครือข่ายคณะกรรมการบริหาร (ศอช.จ) ชัยนาท เพื่อยกระดับมาตรฐานฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และ TV พช.

วันที่ 26 พ.ย 64 เวลา 09.00 น. นางสาวจำเรียงรัตน์  กล่ำมี  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดชัยนาท และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด พร้อมพัฒนากรผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และ TV พช.ณ.ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยนาทหลังเก่า ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID- 19 โดยมีกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ระดับจังหวัด / คณะทำงานส่งเสริมศูนย์ฯ ระดับจังหวัด รวมกันจำนวน 5 คน และคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ระดับอำเภอ รวมทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 8 คน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอที่รับผิดชอบงานแผนตำบล/อำเภอ รวมทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน

นางสาวจำเรียงรัตน์  กล่ำมี  เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และดำเนินการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนและประชาชนที่ดำเนินการในพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน เพื่อให้สะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสอดคล้องกับแนวทางตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคที่เป็นการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนทุกระดับให้สามารถขับเคลื่อนงานในการบูรณาการแผนพัฒนาตำบลในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ) ซึ่งมีหัวข้อบรรยาย และอภิปราย ประกอบด้วย

1.บรรยาย “การขับเคลื่อนและเชื่อมโยงแผนพัฒนาตำบล (One Plan) โดย ทีมวิทยากรสำนักงานปลัดกระทรวมมหาดไทย

2.อภิปราย “การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชน” โดย นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน และคณะ

3.อภิปราย “การจัดทำแผนปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล โดย น.ส.วรางคณา อินทรเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน และคณะ

 

โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ) และให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และ TV พช. ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ภาพ/ข่าว  กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)