พช.ชัยนาท ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ WEBEX

วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ชั้น ๒ ศาลากลางหลังเก่า อ.เมือง จ.ชัยนาท

โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ WEBEX ณ ห้องประชุม War Room ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมรักษาราชการพัฒนาการจังหวัดชัยนาท และนางสุมาลี น้อยสำลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจขอศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนประจำปี ๒๕๖๕

ได้สรุปภาพรวมสำคัญของงานพัฒนาชุมชนจำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

๑.การขับเคลื่อนงาน IT ปี๒๕๖๕

๒.การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี ๒๕๖๕

๓.Digital Literacy และระบบ Big Data กรมพัฒนาชุมชน

๔.การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำเรื่องทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ของการวางระบบฐานข้อมูล ที่จะให้ระบบ Big Data และCDD EIS พกพา ใช้เป็นฐานข้อมูลให้ทุกคนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในการขับเคลื่อนงาน พช.ปี ๖๕ ในบรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชนต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของไวรัส COVID -๑๙  ของกระทรวงสาธารณสุข

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)