พช.ชัยนาท ร่วมการประชุมการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ (ZOOM Cloud Meeting)

โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุม๓๐๐๓ ชั้น๓ กรมการพัฒนาชุมชน

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ชั้น ๒ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแผนตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ผู้บริหารได้ตรวจเยี่ยมและรับทราบข้อมูลสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ตลอดจนมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในโอกาสที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารับตำแหน่งใหม่

ได้สรุปภาพรวมสำคัญของงานพัฒนาชุมชนให้ผู้บริหารกระทรวงทราบจำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑.ข้อมูลพื้นฐานกรมการพัฒนาชุมชน

๒.ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ในการนี้ นางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุม รักษาราชการพัฒนาการจังหวัดชัยนาท และผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ตอบข้อซักถามการสวมใส่ผ้าไทยและการจัดกิจกรรมผ้าไทยของจังหวัดชัยนาท โดยพัฒนาการอำเภอร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ทาง FACE BOOK LIVE ณ สำนักงานพัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของไวรัส COVID -๑๙  ของกระทรวงสาธารณสุข

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)