พช.ชัยนาท ร่วมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference – VCS)

โดยมี พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ.ห้องประชุมสกุณา ๓๐๑ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประธานในพิธีประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.)  ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗ / ๒๕๖๓ เรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในระดับพื้นที่ เป็นไปอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

เนื้อหาในการประชุมฯ ประกอบด้วย

  • ศจพ . โดยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตั้งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยหรือสถานที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนด และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
  • แนวทางการปฏิบัติ ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำพร้อมกับพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลจากระบบ TPMAP ไปดำเนินการ ร่วมกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ในการจัดทำแผนการดำเนินการและแนวทางการพัฒนา
  • องค์ประกอบ ให้มีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
  • กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ เพื่อมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำรวมถึงประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวนโยบายและการพัฒนาบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น๕อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ Video Conference System – VCS และระบบ Video Streaming กระทรวงมหาดไทย ในการนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้พูดคุยกับผู้ร่วมประชุมฯ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประสบผลสำเร็จและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด

ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของไวรัส COVID -19  ของกระทรวงสาธารณสุข

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)