พช. ชัยนาท ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๖พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารวิมลคุณากร ด้านข้างศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเข้าร่วมประชุม เพื่อฟังแนวทางของโครงการและคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มมีการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก ผลการคัดเลือกได้แก่ นางพรรณี พุ่มสุข พัฒนาการอำเภอวัดสิงห์ ได้รับฉันทามติเป็นผู้แทนสมาชิก และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคแก่ครัวเรือนยากไร้ผ่านพัฒนาการอำเภอทั้ง ๘ อำเภอ จำนวน ๑๖ ชุด มอบต้นกล้ามะตูม (ไม้ประจำจังหวัดชัยนาท) ให้ครัวเรือนโคกหนองนา จำนวน ๒๗๑ แปลงผ่านพัฒนาการอำเภอ

ในการนี้  ดร.ไพศาล สุขปัญญา  อดีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการ ภาคเหนือตอนล่าง ๑ และ ๒ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนและผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน

ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของไวรัส COVID -๑๙  ของกระทรวงสาธารณสุข

ภาพ/ข่าว  กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)