พช. ชัยนาท ร่วมดำเนินการประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ.ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ชั้น 2 อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

นายกฤษฎา สุภรศิริวรกุล ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยนาท และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยนาท พร้อม น.ส.วันทนา สัตย์สูง ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน เข้าร่วมร่วมดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยนาท ในการประชุมทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1

กรอบงาน/โครงการ การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประกอบด้วย

  • ขยายผลหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน (เป้าหมาย๘หมู่บ้าน๑ชุมชน)
  • ซ่อม สร้าง เสริม ยกระดับและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับA ระดับB ระดับC
  • ส่งเสริมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพที่มั่นคง
  • งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

(รวม๑๖หมู่บ้าน๓ ชุมชน)

การประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของไวรัส COVID -19  ของกระทรวงสาธารณสุข

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)