พช.ชัยนาท จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมธรรมจักร (๕๐๑) ศาลกลางจังหวัดชัยนาท
นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประธานในพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2563 จำนวน 1 ราย, ข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน (สิงห์ทองคำ) ประจำปี 2564 จำนวน 1 ราย รวมทั้งใบวุฒิบัตรเเละเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านหลักสูตรพัฒนากร จำนวน 4 ราย
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมขอ งชุมชน รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อผลประโยชน์ให้กับประชาชน ผู้นำ กลุ่ม องค์กรต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้” ซึ่งเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อถอดบทเรียน และสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปี 2564 รวมทั้งเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2565
โดยมี นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมร่วมบรรยายพิเศษและมอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พร้อมด้วย นางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของไวรัส COVID -19 ของกระทรวงสาธารณสุข
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)