พช.ชัยนาท ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน

วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
นางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการพัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ.ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยนาทหลังเก่า ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID- 19
สำหรับการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ มีประเด็นเน้นย้ำ เรื่อง
๑.สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (สตร.)
๒.ผลการจัดงาน OTOPศิลปาชีพประทีปไทยOTOPก้าวไกลด้วยพระบารมี(สภว.)
๓. ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ (สตร.)
๔.ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) (สสช.)
๕.รายงานประจำปี ๒๕๖๔ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน (สทอ.)
๖.รายงานภาวะหนี้สินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำปี 2564 (สทอ.)
๗.สรุปสถานะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจ าปี 2564 (สทอ.)
๘.การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
โดยมีนายนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่๑๐/๒๕๖๔ โดยประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)