พช.ชัยนาท สัมภาษณ์งานนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019

นางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จำนวน 237 อัตรา งบประมาณ 16,590,000 บาท แบ่งตามขนาดจังหวัด จังหวัดเล็กจำนวน 2 คน จังหวัดกลางจำนวน 3 คน และจังหวัดใหญ่จำนวน 5 คน จังหวัดชัยนาทอยู่ในเกณฑ์จังหวัดขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนานักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) และชุมชนท่องเที่ยวให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อขายออนไลน์ และให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 (COVID-19) มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา OTOP และชุมชนท่องเที่ยว
นางสุมาลี น้อยสำลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องพัฒนาการจังหวัดชัยนาท เวลา 13.00 น. ได้รับมอบหมายจาก นางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานกรรมการสัมภาษณ์งานนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) พิจารณาคัดเลือกจำนวน 2 คน ประกอบด้วย ๑.นางสาวณัฐนันท์ คดบุญ ๒.นางสาวณีรนุช ถ่องตะคุ โดยดำเนินการจัดหาบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงในเรื่องของตลาดออนไลน์ และต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 วันนี้ต้องขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีโครงการดี ๆ แบบนี้ ที่สามารถช่วยเหลือช่องทางการจำหน่าย ให้กับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการจังหวัดชัยนาท และยังช่วยเหลือผู้ตกงานของจังหวัดชัยนาท ในสถานการณ์ ณ ขณะนี้ให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)