พช.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

วันพุธที่ ๒๐ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเพื่อเป็นการถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาชุมชนและสรุปผลการดำเนินในรอบ 7ปี และสร้างการรับรู้แนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนให้บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 76จังหวัดทั่วประเทศ และถ่ายทอดสัญญาณสดผ่าน YouTube Channel ทีวี มีพัฒนากรทุกคนทั้ง 8 อำเภอ ให้ความสนใจ ร่วมรับฟังผ่าน Tv พช. ที่กลุ่มงานสารสนเทศฯ ส่งลิงค์การประชุมผ่านช่องทางไลน์กลุ่มจังหวัด โดยรับชม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนที่ตนเองสังกัดฯ เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชน ทุกอำเภอร่วมประชุมและรับฟังนโยบายฯ โดยมี นางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของไวรัส COVID -19 ของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน
โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
๑.ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และการเปลี่ยนแปลงระดับโลก
๒.การขับเคลื่อนและต่อยอดกิจกรรมตามแผนงานของกรมการพัฒนาชุมชน
๓.ผลการดำเนินงานตามโครงการสำคัญและกิจกรรมเด่นของกรมการพัฒนาชุมชนในรอบ 7 ปี (พ.ศ 2557-2564) ที่ตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
๔.แนวทางการดำเนินกิจกรรมในภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
๕.แผนการดำเนินงานการจัดสรรงบประมาณ
๖.อัตรากำลังและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน
๗.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมการพัฒนาชุมชน
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)