พช.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะทำงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

วันศุกร์ที่ ๑๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

นาย สุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนประชุมคณะทำงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินการงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชนประจำ พุทธศักราช ๒๕๖๔  กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดประชุมคณะทำงานถวายผ้าพระกฐิน โดยมี นางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของไวรัส COVID -19  ของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room  ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้

๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๘๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

๑.๒ แจ้งข้อมูลวัดธรรมามูลวรวิหาร

๒. เรื่องเพื่อทราบ

– การเตรียมความพร้องของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ

๒.๑ คณะทำงานฝ่ายพิธีการทางศาสนา

๒.๒ คณะทำงานฝ่ายจัดเตรียมเครื่องกฐินพระราชทาน และฝ่ายการเงิน

๒.๓ คณะทำงานฝ่ายสถานที่และจัดยานพาหนะ

๒.๔ คณะฝ่ายประชาสัมพันธ์

๒.๕ คณะฝ่ายการต้อนรับ

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)