พ่อเมืองชัยนาท น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารเป็นแบบอย่างให้ชาวชัยนาท

วันอังคาร ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมพัฒนาการอำเภอ นพต. และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ดำเนินการประสานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปลี่ยนพื้นที่ว่างในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นแปลงปลูกผัก เพื่อเป็นแบบอย่างให้ชาวจังหวัดชัยนาท สวามมั่นคงทางอาหาร เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการพึ่งพาตนเอง ซึ่งโครงการฯ นี้ จะช่วยเหลือให้คนไทยลดรายจ่ายจากการซื้อผักมาบริโภคในระดับครัวเรือน และความสามัคคีของชุมชน

ในวันนี้จึงนำข้าราชการและลูกจ้าง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ นพต. มาดำเนินการยกร่องแปลงปลูกผักสวนครัว เช่น กะเพรา โหระพา ผักชี คะน้า เป็นต้น มีการจัดเตรียมสถานที่ และจัดทำซุ้มไม้เลื้อย ณ.จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต้องชะงัก เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารและลดรายจ่ายจากการซื้อผักมาบริโภคในระดับครัวเรือน

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)