พช.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Video Conference

วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี ๒๕๖๕

เพื่อเป็นการเป็นการถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ต่อบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนในทุกระดับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมี นางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของไวรัส COVID -19  ของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

 

โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้

๑. หลักการทำงานของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เรียบง่ายได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

๒. ปฏิบัติการสำคัญ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในปี ๒๕๖๕ มี ๔ ประเด็น ได้แก่ ฐานข้อมูล ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้ ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และสนองงานสถาบันหลักของชาติ

๓. การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

๔. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

๕. การสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสร้างการรับรู้สาธารณะ

๖. การเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๗. ทิศทางการพัฒนาบุคลากร พช. ปี ๒๕๖๕

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)