พช.ชัยนาท ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. พช.ใสสะอาด

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท นางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยนาทนำทีมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. พัฒนาชุมชนใสสะอาด ตามแนวทางกรมพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นมาตรการในการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส และส่งเสริมให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการกระทำผิดวินัย โดยวันนี้​ พช.ชัยนาทดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ใน มิติที่ ๕ ด้านสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน (กิจกรรม ๕ ส.)

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)