พช.ชัยนาท ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ.ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท (สพจ.ชัยนาท)

นางสุมาลี ศิริจินดา ผอ.กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี

ณ วันสิ้นงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยรับมอบหมายให้ นางกรัณฑน์ โตงิ้ว ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้การตรวจสอบและการปรับปรุงรายการบัญชีของกรมการพัฒนาชุมชนมีความครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด

 

โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้

๑.แนวทางการปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒.แนวทางการบันทึกรายการปรับปรุงตามเกณฑ์คงค้างสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๓.แบบฟอร์มการแจ้งรายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS

๔.การบันทึกรายการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (โคก หนอง นา โมเดล)

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)