พช.ชัยนาท ลั่นลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ จัดประชุมความเห็นชอบโครงการเงินอุดหนุน 4 โครงการ เป็นเงิน 646,000 บาท

เมื่อวันที่ 22 กค. 2564 เวลา 09.30 น. ณ.ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท  นางสาวจรรยา  กลัดล้อม  หัวหน้าคณะทำงานฯ พร้อมคณะทำงานฯ  จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการเงินอุดหนุน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ  จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 646,000 บาท ประกอบด้วย อำเภอเนินขาม  รวม 2 โครงการ จำนวน 400,000 บาท  อำเภอสรรคบุรี รวม 1 โครงการ จำนวนเงิน 46,000 บาท และระดับจังหวัด รวม 1 โครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท ซึ่งผลการเห็นชอบครบทุกโครงการ

โดยมีนางนงเยาว์ แม้นทอง นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายวัฒนา เดียวสุรินทร์  พัฒนาการจังหวัดชัยนาท และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระเพื่อทราบ แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 4) และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3)

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)