พช.ชัยนาท ตรวจติดตามฝึกภาคสนามตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 116 ครั้งที่ 2

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ วัดหนองพญา หมู่ 7 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท นายวัฒนา เดียวสุรินทร์  พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ได้มอบหมายให้นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริการงานพัฒนาชุมชน หัวหน้าคณะทำงานติดตามฝึกภาคสนาม ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 116 ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามฝึกภาคสนามข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 116 ร่วมติดตามข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทอดลองปฏิบัติราชการ จำนวน 1 ราย คือ นางสุราวรรณ์ ทองสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยมีคณะทำงานตรวจติดตามฝึกภาคสนามข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการระดับอำเภอ เป็นผู้อำนวยความสะดวก ประกอบด้วย นางพรรณี พุ่มสุข พัฒนาการอำเภอวัดสิงห์ และนางพัฒน์ฐมญชุ์ เชื้อเนียม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นพัฒนากรพี่เลี้ยง

นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริการงานพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ราย นางสุราวรรณ์ ทองสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท และให้ข้าราชการคนนี้อยู่ระหว่างการอบรม ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 116 กรมการพัฒนาชุมชน จึงให้จังหวัดชัยนาท ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เป็นเจ้าหน้าที่และวิทยากรฝึกปฏิบัติงานฯ (พัฒนากรพี่เลี้ยงของนักศึกษาพัฒนากร) และกำหนดให้จัดทำแผนการนิเทศ การติดตาม การให้ความรู้ การให้คำปรึกษา การตรวจเยี่ยมพัฒนากรฝึกปฏิบัติงานฯ ในพื้นที่ในช่วงระยะเวลาฝึกภาคสนาม จำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 116 เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด วันนี้จึงเดินทางมาให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานตามขั้นตอนการฝึกปฏิบัติงานฯ ของนักศึกษาพัฒนากร ครั้งที่ 2 โดยพัฒนากรฝึกปฏิบัติงานฯ เลือกพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว และให้ได้ดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งใช้วัดเป็นพื้นที่ปลูกผัก และเป็นจุดตัวอย่างให้คนในชุมชนมีความรักความสามัคคีกัน

โอกาสนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริการงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ขอเป็นกำลังใจแก่ ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านการฝึกภาคสนามตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 116  และสามารถช่วยให้พี่น้องในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ที่ตนเองทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สามารถพึ่งพาตนเองได้ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID- 19 ไปด้วยกัน

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)