สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ดำเนินการขับเคลื่อนชี้แจงเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทกำหนดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ให้แก่ คณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ และตำบล ลูกหนี้ สมาชิก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอ เป้าหมายอำเภอละ 100 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2563  เวลา 13.00 – 16.00 น. ได้ร่วมประชุมชี้แจงกับชุดที่ 2 ดำเนินการที่อำเภอวัดสิงห์ โดยมีนางนงเยาว์  แม้นทอง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นหัวหน้าชุด  เพื่อเป็นการแบ่งเบาและช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือน  ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และส่งเสริมให้สตรีมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจจากการใช้เงินกู้ดังกล่าว อาศัยอำนาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยังคงดำเนินการอีก 1 วัน จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดชัยนาทผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลา ดังนี้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.30 – 12.00 น. ชุดที่ 1 ดำเนินการที่อำเภอเนินขาม ชุดที่ 2 ดำเนินการที่อำเภอมโนรมย์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563  เวลา 13.00 – 16.00 น. ชุดที่ 1 ดำเนินการที่อำเภอหันคา ชุดที่ 2 ดำเนินการที่อำเภอเมืองชัยนาท

สถานีข่าวใหม่ ชัยนาท รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)