News and Event

นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ

พัฒนาการจังหวัดชัยนาทสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

Provincial Community Development Office of Chai Nat

Community Development Department

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

One Tambon One Product

District Community Development Office News

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ เข้าร่วมโครงการสตรีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอมโนรมย์ โดยมีนายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ มาบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความสำคัญของสตรีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครอบครัวและชุมชน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์

25 July 2018 /

14:11 น.

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ นำแกนชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านหางแขยง ม.2 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ ศึกษาดูงานที่ชุมชนบ้านบางพลับ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โครงการชุมขนท่องเทียว otop นวัตวิถี

23 July 2018 /

16:38 น.

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ นำแกนชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านหางแขยง ม.2 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ ศึกษาดูงานที่ชุมชนตำบลบ้านแหลม ต.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โครงการชุมขนท่องเทียว otop นวัตวิถี

23 July 2018 /

16:35 น.

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ และผู้ใหญ่ บุญลือ นุชจุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.อู่ตะเภา ร่วมจัดประชุมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี วันที่ 5 ของโครงการฯ ที่บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

23 July 2018 /

16:32 น.