คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด(ศจพ.จ.)ตามโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/2560)

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการจัพทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ตามโครงการบริหารจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/2560)

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/2560)

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ตามโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/2560)

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานในการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินิเวศและอนุรักษ์ กิจกรรมเวทีสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที

(26/12/2560)