ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด(ศจพ.จ.)ตามโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด(ศจพ.จ.)ตามโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ธันวาคม 2560 /

19:28 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการจัพทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ตามโครงการบริหารจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการจัพทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ตามโครงการบริหารจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ธันวาคม 2560 /

19:20 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ธันวาคม 2560 /

19:14 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ตามโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ตามโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ธันวาคม 2560 /

19:13 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ธันวาคม 2560 /

19:12 น. /

ดาวน์โหลด