@ชัยนาท ประชุมกับการจัดทำแนวทางการจัดทำรายละเอียดงบประมาณเพิ่มเติม โครงการบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2561โครงการการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561

05 กุมภาพันธ์ 2561 /

10:22 น.