ชัยนาท@ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างเศรษฐกิจชั้นนำสู่ความยั่งยืนภาคกลาง ) ในการรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

19 กุมภาพันธ์ 2561 /

14:31 น.

@ชัยนาท ประชุมมอบนโยบาย แนว ทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ ในระดับอำเภอและชุดปฏิบัติการในระดับตำบล

16 กุมภาพันธ์ 2561 /

15:28 น.