ชัยนาท@วันนี้ (29 มี.ค.61) เวลา 09.30น นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป) จังหวัดชัยนาท

29 มีนาคม 2561 /

10:24 น.

ชัยนาท@วันที่ 26 มี.ค.61 เวลา 11.00น. นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินการปฏิบัติราชการของราชการ

27 มีนาคม 2561 /

10:43 น.

ชัยนาท@วันที่ 26 มี.ค.61 เวลา 10.00น. นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

27 มีนาคม 2561 /

10:41 น.

ชัยนาท@ ร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อสร้างร้อยยิ้มให้แก่ประชาชน นำทีมโดย นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมกับมอบทุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส

21 มีนาคม 2561 /

12:56 น.

ชัยนาท@ วันนี้ (20 มี.ค. 61) เวลา 09.00 น. นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ(Zero waste) และโรงเรียนปลอดขยะ(Zero waste school)

20 มีนาคม 2561 /

11:20 น.

ชัยนาท@วันนี้ (19 มี.ค.61) เวลา 09.00 น นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2561

19 มีนาคม 2561 /

11:23 น.