ชัยนาท@โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ของอำเภอสรรพยา จำนวน 10 ทุน พร้อมจัดกิจกรรมให้บริการประชาชน เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนหมู่บ้าน และการขึ้นทะเบียน OTOP พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แก่ประชาชนทั่วไป ณ วัดโพธิ์งาม หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

26 เมษายน 2561 /

13:37 น.

ชัยนาท@ 25 เม.ย.61 เวลา 13.30 น. นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2561 จากครัวเรือนสัมมาชีพของทุกอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

25 เมษายน 2561 /

14:29 น.

ชัยนาท@ 25 เม.ย.61 เวลา 09.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) จังหวัดชัยนาท ครั้งที่4/2561 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของแต่ละคณะ โดยมีนางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสกุณา (301) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

25 เมษายน 2561 /

14:26 น.

ชัยนาท@ 25 เม.ย. 61 เวลา 8.30น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานใน พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมอาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

25 เมษายน 2561 /

14:25 น.

ชัยนาท@ วันนี้ (10เม.ย.61) เวลา 10.00น. นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรท่านอธิบดีและผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

10 เมษายน 2561 /

14:32 น.

ชัยนาท@จัดประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

10 เมษายน 2561 /

14:29 น.

ชัยนาท@ร่วมปรึกษาหารือ กับ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อจัดทำโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP กลุ่ม Quadrant D เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในพื้นที่

05 เมษายน 2561 /

11:35 น.