ข่าวประชาสัมพันธ์

@ชัยนาท ประชุมกับการจัดทำแนวทางการจัดทำรายละเอียดงบประมาณเพิ่มเติม โครงการบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2561โครงการการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561