ข่าวประชาสัมพันธ์

ชัยนาท@ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างเศรษฐกิจชั้นนำสู่ความยั่งยืนภาคกลาง ) ในการรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

@ชัยนาท ประชุมมอบนโยบาย แนว ทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ ในระดับอำเภอและชุดปฏิบัติการในระดับตำบล