ชัยนาท@จัดประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

10 เมษายน 2561 /

14:29 น.

ชัยนาท@ร่วมปรึกษาหารือ กับ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อจัดทำโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP กลุ่ม Quadrant D เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในพื้นที่

05 เมษายน 2561 /

11:35 น.

ชัยนาท@วันนี้ (29 มี.ค.61) เวลา 09.30น นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป) จังหวัดชัยนาท

29 มีนาคม 2561 /

10:24 น.

ชัยนาท@วันที่ 26 มี.ค.61 เวลา 11.00น. นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินการปฏิบัติราชการของราชการ

27 มีนาคม 2561 /

10:43 น.

ชัยนาท@วันที่ 26 มี.ค.61 เวลา 10.00น. นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

27 มีนาคม 2561 /

10:41 น.