ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ได้เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานประเมินศักยภาพการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลทุกตำบลและ เจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และจากธนาคารออมสิน ทุกสาขาโดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สาขาที่ 13 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 503 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ชัยนาท@นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ได้รับมอบหมายจากนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4 /2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

ชัยนาท @ นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ได้ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการท่องเที่ยวอารยะธรรมวิถีไทยลุ่มแม่น้ำป่าสัก

ชัยนาท@ นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ และนักวิชาการ ร่วมกับ สพอ.วัดสิงห์โดยนางสาวปรีดา. ก๊วยตระกูลและทีมงาน เพื่อวางแผนและเตรียมการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านหนองจิก. ม.6 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท.

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เยี่ยมชม อาสาสมัครการทำดอกไม้จันทน์ ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน