ข่าวประชาสัมพันธ์

ชัยนาท@ ร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อสร้างร้อยยิ้มให้แก่ประชาชน นำทีมโดย นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมกับมอบทุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส

ชัยนาท@ วันนี้ (20 มี.ค. 61) เวลา 09.00 น. นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ(Zero waste) และโรงเรียนปลอดขยะ(Zero waste school)

ชัยนาท@วันนี้ (19 มี.ค.61) เวลา 09.00 น นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2561

ชัยนาท@ วันนี้ ( 5 มี.ค. 61) เวลา 12.30 น. ดร.ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีชัยนาทจำกัดได้ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มวิสาหกิจข้าวหอมมะลิ (ข้าวทองบุญ) ณ ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยมี ท่านพัฒนาการอำเภอหนองมะโมงและท่านพัฒนาการอำเภอหันคาและชาวบ้านให้การต้อนรับ

ชัยนาท@วันนี้(5 มี.ค.61) เวลา 09.30 น. ดร.ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท มอบแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP ทั้ง 3 รุ่น 15 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท