นกใหญ่ ชัยนาท โดยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมการพิจารณาเห็นชอบโครงการเงินทุนหมุนเวียน และการพิจารณาเห็นชอบโครงการเงินอุดหนุน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

17 กุมภาพันธ์ 2563 /

11:28 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จัดฝึกอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมชัยนาทธานี ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสรรค์ทัศน์ ทองเอื้อ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานการฝึกอบรม และนายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน กล่าวเปิด การฝึกอบรม

31 มกราคม 2563 /

11:48 น.