โครงสร้าง/บุคลากร

พัฒนาการจังหวัดชัยนาท

นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์

รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยนาท

นายสรรค์ทัศน์ ทองเอื้อ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายทินกร ไหลมา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(Visited 5 times, 1 visits today)