โครงสร้าง/บุคลากร

พัมนาการจังหวัดชัยนาท

ดร.ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์

พัฒนาการจังหวัดชัยนาท

นายสรรค์ทัศน์ ทองเอื้อ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ว่าง

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(Visited 5 times, 1 visits today)