ชัยนาท@ ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ชัยนาท@ 14 ธค.61 นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ร่วม ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2562 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา โดยเน้นย้ำให้ความสำคัญการลงพื้นที่จัดเก็บจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้ โดยมี นายณัฏฐ์วัฒน์  เพชรพิชัย พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล เป็นผู้ดำเนินการประชุม ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคี รพสต. เทศบาลตำบล กศน. ร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท

(Visited 1 times, 1 visits today)