ชัยนาทเมืองนกใหญ่ @พร้อมขับเคลื่อนกองทุนชุมชน เกื้อหนุนสัมมาชีพชุมชน

ชัยนาทเมืองนกใหญ่ @พร้อมขับเคลื่อนกองทุนชุมชน เกื้อหนุนสัมมาชีพชุมชน วันนี้ (8 มี.ค.61) นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่คณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน จำนวน 207 คน พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนชุมชน ในการสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายสัมมาชีพ โดย นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมกันนี้ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางให้กองทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

(Visited 1 times, 1 visits today)